ID-10032892 ID-10059788 ID-10076486 ID-10089154

 

Vanzelfsprekend is het resultaat meet systeem waarin cliënten van zorginstellingen zich kunnen uitspreken over de begeleiding die zij krijgen. Het beoogt cliënten te stimuleren om meer regie en betrokkenheid bij het zorgproces te verkrijgen en zo meer invloed uit te oefenen op het zorgproces. Het faciliteert zorgaanbieders jaarlijks de kwaliteiten en resultaten van het eigen bedrijf te meten. Dit alles door cliënten op een moderne manier uit te nodigen zich over tal van voor hen belangrijke onderwerpen uit te spreken.

Ook spreken cliënten zich uit over hun tevredenheid.

Vanzelfsprekend is nadrukkelijk geen review systeem. Jaarlijks kan een rapportage worden gemaakt. Zowel grafisch als tekstueel. Dit verslag wordt door de Resultaatmeetgroep toegelicht.

Bij de prijs die zorgboerderijen jaarlijks betalen voor het gebruik en onderhoud van Vanzelfsprekend hoort dat de Resultaatmeetgroep (Harrie van Haaster, Fedde Bergsma en of Jan Hassink) de komende drie jaar de verslagen over de resultaten toelichten. Dit is belangrijk om zo zorgboerderijen en de regionale vertegenwoordigers te informeren over de bereikte resultaten.

Cliëntervaringsonderzoek (kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief) kwam tot stand in de jaren 90 van de vorige eeuw in het kader van de Wet op de Kwaliteit van Zorginstellingen. De wetgeving bepaalde dat klanten regelmatig bevraagd dienden te worden over hun tevredenheid van de geboden zorg. Er werden mede op initiatief van cliëntenorganisaties verschillende instrumenten ontwikkeld voor kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief. De huidige instrumenten, zoals onder meer de CQ index, zijn van die eerste generatie instrumenten afgeleid. De CQ indexen zijn dus te typeren als de tweede generatie kwaliteitstoetsingsinstrumenten.
Bij de eerste generatie toetsingen waren cliëntenorganisaties nauw betrokken. Zij zetten de toetsingen op, gebruikten de toetsingen voor contact met de achterban, hadden de regie over het onderzoek en gebruikten de feedback in de onderhandelingen met Raad van Bestuur of andere beleidsverantwoordelijken.
Bij de CQ index is de uitvoering in handen van onderzoeksbureaus die geaccrediteerd moeten zijn om dit te mogen doen. Zij dienen zich te houden aan de richtlijnen van het Kwaliteitsinstituut, onderdeel van het Zorginstituut Nederland (Dat was tot april 2014 het College voor Zorgverzekeringen).

Het is de bedoeling dat de uitslag van een toets met de cliëntenraden wordt besproken en dat op basis daarvan verbeter-punten in de zorg worden afgesproken. Soms is een kwaliteitstoetsing bij cliënten een reden om verdiepend onderzoek te doen naar een specifiek onderwerp. Verder wordt de waardering van een zorginstelling bekend gemaakt op de site van "Kies Beter" als een benchmark. Het idee is dat cliënten de informatie gebruiken om beter te kunnen kiezen tussen zorgaanbieders op basis van informatie over de kwaliteit. Op die manier zou de positie van cliënten versterkt worden in het kader van de marktwerking in de zorg.

Vanzelfsprekend bouwt voort op deze benadering maar voegt daarbij een individuele feedbackloop, waarmee er snelle feedback plaatsvindt naar individuele cliënten, naast-betrokkenen, zorgverleners en zorgorganisaties. Het systeem zorgt ervoor dat de cliënt zeggenschap krijgt en houdt over de informatie die hij geeft ende cliënt bepaalt wie die informatie wel of niet krijgt. Dit zorgt er voor dat deze informatie de eigen empowerment, de ervaringsdeskundigheid en de zelfregie van de cliënt ondersteunt en versterkt.

… maakt van de cliënt een participant

De cliënt helpen volwaardig lid te zijn van zijn eigen team. Daarbij past een werkwijze waarin de cliënt, direct vanaf het eerste contact, een actieve rol kan spelen in zijn eigen traject en team. Dit begint met een goede voorbereiding van alle contactmomenten met de hulpverlener: voorbereiding op intake, op evaluatie en bij beëindiging van het traject.

… leidt tot betere samenwerking

Een goed voorbereide cliënt is effectiever. Snelle feedback, direct aan de cliënt zelf, draagt bij aan meer eigen inzicht, initiatief en daadkracht.

… biedt uniek cliëntonderzoek

Vanzelfsprekend onderscheid zich o.a. van andere systemen omdat er effectmeting en kwaliteitsonderzoek vanaf de kennismaking (intake) tot en met de afronding van het contact plaats vindt. De cliënt en de zorgaanbieder ontvangen regelmatig feedback over de geboden zorg. De stichting Resultaatmeetgroep zorgt voor analyse van data en levert rapportages over cliëntervaringen en resultaten.

...ondersteunt de uitbouw van de WMO

Vanzelfsprekend is geschikt om allerlei digitale instrumenten voor zelfregie, empowerment en cliëntervaringsonderzoek aan elkaar te koppelen. Eventuele specifieke wensen van een zorgaanbieder worden vertaald naar een passende oplossing. De inhoud van Vanzelfsprekend kan dus variëren per doelgroep en per instelling of aanbieder. Vanzelfsprekend maakt o.a. gebruik van de Mezzedo Matrix. Dat zijn 12 vragen waarmee de cliënt zijn mate van zelfredzaamheid in kaart brengt.

De antwoorden worden direct verwerkt in een gepersonaliseerde rapportage voor de cliënt/deelnemer.

… is tijd- en kostenbesparend

Transities in de zorg, de opbouw van de nog relatief nieuwe WMO, de noodzaak tot kostenbeheersing: veranderingen die van cliënten en burgers meer eigen inspanning en oplossingen vragen. Gebruik van Vanzelfsprekend (evt in combinatie met de Mezzedo Matrix) draagt bij aan het betaalbaar houden van zorg en welzijn

...gaat bureaucratisering tegen.